Terms of service

Regulamin sklepu internetowego yeah-bunny.pl

Zawarcie umowy pomi臋dzyKupuj膮cymaSprzedaj膮cymmo偶e nast膮pi膰 na dwa sposoby.

Kupuj膮cyma prawo przed z艂o偶eniem zam贸wienia do negocjacji wszelkich zapis贸w umowy zeSprzedaj膮cym, w tym r贸wnie偶 zmieniaj膮cych zapisy poni偶szego regulaminu. Negocjacje, te powinny by膰 prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adresSprzedaj膮cego(Yeah Bunny).

W przypadku zrezygnowania przezKupuj膮cegoz mo偶liwo艣ci zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poni偶szy regulamin i stosowne przepisy prawa.聽

REGULAMIN

搂1 Definicje

 1. 1.Administrator Danych Osobowych: IVO Iwona Kuziora,聽 Rozwadowska 24, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 8652459326 REGON: 180859470
 2. 2.Adres pocztowy- imi臋 i nazwisko lub nazwa instytucji, po艂o偶enie w miejscowo艣ci (w przypadku miejscowo艣ci podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowo艣ci niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowo艣ci i numer nieruchomo艣ci), kod pocztowy oraz miejscowo艣膰.
 3. 3.Adres reklamacyjny:Yeah Bunny - Iwona Kuziora, Rozwadowska 24, 37-450 Stalowa Wola
 4. 4.Cennik dostaw鈥 znajduj膮ce si臋 pod adresemhttp://yeah-bunny.pl/strona/shipping
 5. 5.Dane kontaktowe:Yeah Bunny -聽Iwona Kuziora, Rozwadowska 24, 37-450 Stalowa Wola, kontakt@yeah-bunny.pl
 6. 6.Dane osobowe- wszelkie informacje dotycz膮ce zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uwa偶a si臋 za umo偶liwiaj膮c膮 okre艣lenie to偶samo艣ci osoby, je偶eli wymaga艂oby to nadmiernych koszt贸w, czasu lub dzia艂a艅.
 7. 7.Dane wra偶liwe鈥 s膮 to dane osobowe zawieraj膮ce informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, pogl膮dach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynale偶no艣ci wyznaniowej, partyjnej lub zwi膮zkowej, jak r贸wnie偶 dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, na艂ogach, 偶yciu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a tak偶e innych orzecze艅 wydanych w post臋powaniu s膮dowym lub administracyjnym.
 8. 8.Dostawa 鈥rodzaj us艂ugi przewozowej wraz z okre艣leniem przewo藕nika i kosztu wymieniona wcenniku dostawznajduj膮cym pod adresemhttp://yeah-bunny.pl/strona/shipping
 9. 9.Dow贸d zakupu 鈥faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustaw膮 o podatku od towar贸w i us艂ug z dnia 11 marca 2004 roku z p贸藕niejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 10. 10.Karta produktu鈥 pojedyncza podstronasklepuzawieraj膮ca informacje o pojedynczymprodukcie.
 11. 11.Klient鈥 pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej a posiadaj膮ca zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, dokonuj膮ca uSprzedaj膮cegozakupu zwi膮zanego bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 12. 12.Kodeks cywilny鈥 ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z p贸藕niejszymi zmianami.
 13. 13.Kodeks dobrych praktyk鈥 zbi贸r zasad post臋powania, a w szczeg贸lno艣ci norm etycznych i zawodowych, o kt贸rych mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdzia艂aniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z p贸藕niejszymi zmianami.
 14. 14.Konsument鈥 pe艂noletnia osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, dokonuj膮ca uSprzedaj膮cegozakupu niezwi膮zanego bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 15. 15.Koszyk鈥 lista produkt贸w sporz膮dzona z oferowanych wsklepieprodukt贸wna podstawie wybor贸wKupuj膮cego.
 16. 16.Kupuj膮cy鈥 zar贸wnoKonsument, jak iKlient.
 17. 17.Miejsce wydania rzeczyadres pocztowylubpunkt odbioruwskazane wzam贸wieniuprzezKupuj膮cego.
 18. 18.Moment wydania rzeczy鈥 moment, w kt贸rymKupuj膮cylub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 19. 19.Platforma internetowa ODR鈥 unijny serwis internetowy dzia艂aj膮cy na podstawie 聽Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania spor贸w konsumenckich oraz zmiany rozporz膮dzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dost臋pny pod adresemhttps://webgate.ec.europa.eu/odr
 20. 20.P艂atno艣膰鈥 metoda dokonania zap艂aty zaprzedmiot umowyidostaw臋wymieniona pod adresemhttp://yeah-bunny.pl/strona/platnosci聽(

  (P艂atno艣ci s膮 obs艂ugiwane przez 鈥濸olskie eP艂atno艣ci鈥 sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 z siedzib膮 w Taj臋cinie (dawniej 鈥濸aylane鈥 sp. z o.o.), adres: Taj臋cina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531.)

 21. 21.Podmiot uprawniony鈥 podmiot uprawniony do pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich z dnia 23 wrze艣nia 2016 roku z p贸藕niejszymi zmianami.
 22. 22.Polityka prywatno艣ci -zasady przetwarzania przezAdministratora Danych Osobowychdanych osobowychKupuj膮cych,prawaKupuj膮cychi obowi膮zkiAdministratora Danych, kt贸ra znajduje si臋 pod adresem:http://yeah-bunny.pl/strona/polityka_prywatnosci
 23. 23.Prawo konsumenckie鈥 ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 24. 24.Produkt 鈥minimalna i niepodzielna ilo艣膰rzeczy, kt贸ra mo偶e by膰 przedmiotemzam贸wienia, a kt贸ra podana jest wsklepie Sprzedaj膮cegojako jednostka miary przy okre艣leniu jego ceny (cena/jednostka).
 25. 25.Przedmiot umowy鈥 produkty i dostawa b臋d膮ce przedmiotemumowy.
 26. 26.Przedmiot 艣wiadczeniaprzedmiot umowy.
 27. 27.Punkt odbioru鈥 miejsce wydania rzeczy nie b臋d膮ce adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udost臋pnionym przezSprzedaj膮cegowsklepie.
 28. 28.Rejestr UOKiK 鈥rejestrpodmiot贸w uprawnionychprowadzony przez Urz膮d Ochrony Konkurencji i Konsument贸w na podstawie ustawy o pozas膮dowym rozwi膮zywaniu spor贸w konsumenckich z dnia 23 wrze艣nia 2016 roku z p贸藕niejszymi zmianami i dost臋pny pod adresem:https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 29. 29.RODO -Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 30. 30.Rzecz 鈥rzecz ruchoma mog膮ca by膰 lub b臋d膮ca przedmiotemumowy.
 31. 31.Sklep鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresemyeah-bunny.pl, za po艣rednictwem, kt贸regoKupuj膮cymo偶e z艂o偶y膰zam贸wienie.
 32. 32.Sprzedaj膮cy:聽IVO Iwona Kuziora,聽 Rozwadowska 24, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 8652459326 REGON: 180859470 KONTO BANKOWE: 72 1140 2004 0000 3302 7430 7936
 33. 33.System鈥 zesp贸艂 wsp贸艂pracuj膮cych ze sob膮 urz膮dze艅 informatycznych i oprogramowania, zapewniaj膮cy przetwarzanie i przechowywanie, a tak偶e wysy艂anie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomoc膮 w艂a艣ciwego dla danego rodzaju sieci urz膮dzenia ko艅cowego, potocznie okre艣lany Internetem.
 34. 34.Termin realizacji鈥 podana nakarcie produktuliczba godzin lub dni roboczych.
 35. 35.Umowa鈥 umowa zawierana poza lokalem przedsi臋biorcy lub na odleg艂o艣膰 w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadkuKonsument贸wi umowa sprzeda偶y w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadkuKupuj膮cych.
 36. 36.Wada鈥 zar贸wnowada fizyczna, jak iwada prawna.
 37. 37.Wada fizyczna鈥 niezgodno艣膰 rzeczy sprzedanej z umow膮, a w szczeg贸lno艣ci je艣li rzecz:
 • a.nie ma ona w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re rzecz tego rodzaju powinna mie膰 ze wzgl臋du na cel w umowie oznaczony albo wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub przeznaczenia;
 • b.nie ma w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rych istnieniuSprzedaj膮cyzapewni艂Konsumenta,
 • c.nie nadaje si臋 do celu, o kt贸rymKonsumentpoinformowa艂Sprzedaj膮cegoprzy zawarciu umowy, aSprzedaj膮cynie zg艂osi艂 zastrze偶enia co do takiego jej przeznaczenia;
 • d.zosta艂aKonsumentowiwydana w stanie niezupe艂nym;
 • e.w razie nieprawid艂owego jej zamontowania i uruchomienia, je偶eli czynno艣ci te zosta艂y wykonane przezSprzedaj膮cegolub osob臋 trzeci膮, za kt贸r膮Sprzedaj膮cyponosi odpowiedzialno艣膰, albo przezKonsumenta, kt贸ry post膮pi艂 wed艂ug instrukcji otrzymanej odSprzedaj膮cego;
 • f.nie ma ona w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rej zapewnia艂 producent lub jego przedstawiciel lub osoba, kt贸ra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej oraz osoba, kt贸ra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odr贸偶niaj膮cego przedstawia si臋 jako producent, chyba 偶eSprzedaj膮cyzapewnie艅 tych nie zna艂 ani, oceniaj膮c rozs膮dnie, nie m贸g艂 zna膰 albo nie mog艂y one mie膰 wp艂ywu na decyzj臋Konsumentao zawarciuumowy, albo gdy ich tre艣膰 zosta艂a sprostowana przed zawarciemumowy.
 • 38.Wada prawna鈥 sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi w艂asno艣膰 osoby trzeciej albo jest obci膮偶ona prawem osoby trzeciej, a tak偶e je偶eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporz膮dzaniu rzecz膮 wynika z decyzji lub orzeczenia w艂a艣ciwego organu.
 • 39.Zam贸wienie鈥 o艣wiadczenie woliKupuj膮cegoz艂o偶one za po艣rednictwemsklepuokre艣laj膮ce jednoznacznie: rodzaj i ilo艣膰produkt贸w; rodzajdostawy; rodzajp艂atno艣ci;miejsce wydania rzeczy, daneKupuj膮cegoa zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarciaumowypomi臋dzyKupuj膮cymaSprzedaj膮cym.

搂2 Warunki og贸lne

  • 1.Umowazawierana jest w j臋zyku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
  • 2.Miejsce wydania rzeczymusi znajdowa膰 si臋 na terytoriumRzeczpospolitej Polskiej.
  • 3.Sprzedaj膮cyjest zobowi膮zany i zobowi膮zuje si臋 艣wiadczy膰 us艂ugi i dostarcza膰 rzeczy wolne odwad.
  • 4.Wszystkie ceny podawane przezSprzedaj膮cegowyra偶one s膮台 w polskiej walucie i s膮台 cenami brutto (zawieraj膮台 podatek VAT). Cenyprodukt贸wnie zawieraj膮 kosztudostawy, kt贸ry okre艣lony jest wcenniku dostaw.
  • 5.Wszelkie terminy liczone s膮 zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach ko艅czy si臋 z up艂ywem ostatniego dnia, aje偶eli pocz膮tkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzgl臋dnia si臋 przy obliczaniu terminu dnia, w kt贸rym to zdarzenie nast膮pi艂o.
  • 6.Potwierdzenie, udost臋pnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowie艅umowyw celu uzyskania dost臋pu do tych informacji w przysz艂o艣ci nast臋puje w postaci:
  • a.potwierdzeniazam贸wieniapoprzez wys艂anie na wskazany adres e-mail: zam贸wienia, faktury pro forma, informacji o prawie odst膮pienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odst膮pienia od umowy w wersji pdf, link贸w do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odst膮pienia od umowy;
  • b.do艂膮czenia do zrealizowanegozam贸wienia, wys艂anego do wskazanegomiejsca wydania rzeczywydrukowanych:dowodu zakupu, informacji o prawie odst膮pienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odst膮pienia od umowy.
  • 7.Sprzedaj膮cyinformuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dlaprodukt贸wznajduj膮cych si臋 wsklepie.
  • 8.Sprzedaj膮cynie pobiera 偶adnych op艂at za komunikacj臋 z nim z wykorzystaniem 艣rodk贸w porozumiewania na odleg艂o艣膰, aKupuj膮cyponiesie jej koszty w wysoko艣ci wynikaj膮cej z umowy jak膮 zawar艂 z osob膮 trzeci膮 艣wiadcz膮c膮 na jego rzecz okre艣lon膮 us艂ug臋 umo偶liwiaj膮c膮 porozumiewanie na odleg艂o艣膰.
  • 9.Sprzedaj膮cyzapewniaKupuj膮cemukorzystaj膮cemu zsystemupoprawno艣膰虂 dzia艂aniasklepuw nast臋puj膮cych przegl膮darkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczo艣ci poziomej powy偶ej 1024 px. U偶ywanie oprogramowania firm trzecich maj膮cych wp艂yw na funkcjonowanie i funkcjonalno艣膰 przegl膮darek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari mo偶e mie膰 wp艂yw na poprawne wy艣wietlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pe艂nej funkcjonalno艣ci sklepuyeah-bunny.pl, nale偶y je wszystkie wy艂膮czy膰虂.聽
  • 10.Kupuj膮cymo偶e skorzysta膰 z opcji zapami臋tania jego danych przezsklepw celu u艂atwienia procesu sk艂adania kolejnegozam贸wienia. W tym celuKupuj膮cypowinien poda膰 login i has艂o, niezb臋dne do uzyskania dost臋pu do swojego konta. Login i has艂o s膮 ci膮giem znak贸w ustalanych przezKupuj膮cego, kt贸ry ma obowi膮zek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowo艂anym dost臋pem os贸b trzecich.Kupuj膮cyma w ka偶dej chwili mo偶liwo艣膰 wgl膮du, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta wsklepie.
  • 11.Sprzedaj膮cystosuje si臋 dokodeksu dobrych praktyk.
  • 12.Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do:聽
   • a.a.niedostarczania i nieprzekazywania tre艣ci zabronionych przez przepisy prawa, np. tre艣ci propaguj膮cych przemoc, znies艂awiaj膮cych lub naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa os贸b trzecich,聽
   • a.b.korzystania ze sklepu w spos贸b nie zak艂贸caj膮cy jego funkcjonowania, w szczeg贸lno艣ci poprzez u偶ycie okre艣lonego oprogramowania lub urz膮dze艅,聽
   • a.c.niepodejmowania dzia艂a艅 takich jak: rozsy艂anie lub umieszczanie w ramach sklepu niezam贸wionej informacji handlowej (spam),聽
   • a.d.korzystania ze sklepu w spos贸b nieuci膮偶liwy dla innych Kupuj膮cych oraz dla Sprzedaj膮cego,聽
   • a.e.korzystania z wszelkich tre艣ci zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego,聽
   • a.f.korzystania ze sklepu w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a tak偶e z og贸lnymi zasadami netykiety.

搂3 Zawarcie umowy i realizacja

  1. 1.Zam贸wieniamo偶na sk艂ada膰虂 24 godziny na dob臋.
  2. 2.W celu z艂o偶eniazam贸wieniaKupuj膮cypowinien wykona膰 co najmniej nast臋puj膮ce czynno艣ci, z kt贸rych cz臋艣膰 mo偶e by膰 wielokrotnie powtarzana:
 1. a.dodanie dokoszyka produktu;
 2. b.wyb贸r rodzajudostawy;
 3. c.wyb贸r rodzajup艂atno艣ci;
 4. d.wyb贸rmiejsca wydania rzeczy;
 5. e.z艂o偶enie wsklepiezam贸wieniapoprzez u偶ycie przycisku 鈥Kupuj臋 i p艂ac臋鈥.
 6. 3.ZawarcieumowyzKonsumentemnast臋puje z chwil膮 z艂o偶eniazam贸wienia.
 7. 4.Realizacjazam贸wieniaKonsumentap艂atnego za pobraniem nast臋puje niezw艂ocznie, azam贸wieniap艂atnego przelewem lub za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych po zaksi臋gowaniu wp艂atyKonsumentana koncieSprzedaj膮cego, co powinno nast膮pi膰 w terminie 30 dni od z艂o偶eniazam贸wienia, chyba 偶eKonsumentnie by艂 w stanie spe艂ni膰 艣wiadczenia z nie swojej winy i poinformowa艂 o tymSprzedaj膮cego.
 8. 5.ZawarcieumowyzKlientemnast臋puje z chwil膮 przyj臋ciazam贸wieniaprzezSprzedaj膮cego, o czym informuje onKlientaw terminie do 48 godzin od z艂o偶eniazam贸wienia.
 9. 6.Realizacjazam贸wieniaKlientap艂atnego za pobraniem nast臋puje niezw艂ocznie po zawarciuumowy, azam贸wieniap艂atnego przelewem lub za po艣rednictwem systemu p艂atno艣ci elektronicznych po zawarciuumowyi zaksi臋gowaniu wp艂atyKlientana koncieSprzedaj膮cego.
 10. 7.Realizacjazam贸wieniaKlientamo偶e by膰 uzale偶niona od dokonania wp艂aty ca艂o艣ci lub cz臋艣ci warto艣cizam贸wienialub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o warto艣cizam贸wienialub zgodySprzedaj膮cegona wys艂aniezam贸wieniaza pobraniem (p艂atnego przy odbiorze).
 11. 8.Wys艂anieprzedmiotu umowynast臋puje w terminie okre艣lonym nakarcieproduktu, a dlazam贸wie艅z艂o偶onych z wieluprodukt贸ww najd艂u偶szym terminie z okre艣lonych nakartachprodukt贸w. Bieg terminu rozpoczyna si臋 z chwil膮 realizacjizam贸wienia.
 12. 9.Zakupionyprzedmiot umowyjest wraz z wybranym przezKupuj膮cego dokumentem sprzeda偶ywysy艂any wybranym przezKupuj膮cegorodzajemdostawydo wskazanego przezKupuj膮cegowzam贸wieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z do艂膮czonymi za艂膮cznikami, o kt贸rych mowa w搂2 pkt 6b.

搂4 Prawo do odst膮pienia od umowy

  • 1.Konsumentowi, przys艂uguje na podstawie art. 27Prawa konsumenckiegoprawo do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, bez podania przyczyny i bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych w art. 33, art. 34Prawa konsumenckiego.
  • 2.Termin odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 wynosi 14 dni odmomentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.
  • 3.O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowyKonsumentmo偶e z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 2 doPrawa konsumenckiego, na formularzu dost臋pnym pod adresemhttp://yeah-bunny.pl/strona/shippinglub w innej formie zgodnej zPrawem konsumenckim.
  • 4.Sprzedaj膮cyniezw艂ocznie potwierdziKonsumentowina e-mail (podany przy zawieraniuumowyi inny je偶eli zosta艂 podany w z艂o偶onym o艣wiadczeniu) otrzymanie o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.
  • 5.W przypadku odst膮pienia od umowy,umowajest uwa偶ana za niezawart膮.
  • 6.Konsumentma obowi膮zek zwr贸ci膰 rzeczSprzedaj膮cemuniezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes艂anie rzeczy przed jego up艂ywem.
  • 7.Konsumentodsy艂a rzeczy b臋d膮ce przedmiotem umowy, od kt贸rej odst膮pi艂 na w艂asny koszt.
  • 8.Konsumentnie ponosi koszt贸w dostarczania tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli nie wyrazi艂 zgody na spe艂nienie 艣wiadczenia przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy lub nie zosta艂 poinformowany o utracie przys艂uguj膮cego mu prawa odst膮pienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsi臋biorca nie dostarczy艂 potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.Prawa konsumenckiego.
  • 9.Konsumentponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮cej przedmiotem umowy a b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • 10.Sprzedaj膮cyniezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy z艂o偶onego przezKonsumentazwr贸ciKonsumentowiwszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczeniaKonsumentowirzeczy, a je偶eliKonsumentwybra艂 spos贸b dostawy inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przezSprzedaj膮cego,Sprzedaj膮cynie zwr贸ciKonsumentowidodatkowych koszt贸w zgodnie z art 33Prawa konsumenckiego.
  • 11.Sprzedaj膮cydokonuje zwrotu zap艂aty przy u偶yciu takiego samego sposobup艂atno艣ci, jakiego u偶y艂Konsument, chyba 偶eKonsumentwyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸bp艂atno艣ci, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
  • 12.Sprzedaj膮cymo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem zap艂aty otrzymanej odKonsumentado chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przezKonsumentadowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
  • 13.Konsumentowizgodnie z art 38Prawa konsumenckiegonie przys艂uguje prawo do odst膮pienia od umowy:
  • a.w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymiSprzedaj膮cynie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;
  • b.w kt贸rejprzedmiotem 艣wiadczeniajest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • c.w kt贸rejprzedmiotem 艣wiadczeniajest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;
  • d.w kt贸rejprzedmiotem 艣wiadczeniajest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  • e.w kt贸rejprzedmiotem 艣wiadczenias膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;
  • f.w kt贸rejprzedmiotem 艣wiadczenias膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;
  • g.o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮Konsumentaprzed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy;
  • h.o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋.

搂5 R臋kojmia

  • 1.Sprzedaj膮cyna podstawie art. 558搂1Kodeksu cywilnegoca艂kowicie wy艂膮cza odpowiedzialno艣膰 wobecKlient贸wz tytu艂u wad fizycznych i prawnych (r臋kojmia).
  • 2.Sprzedaj膮cyponosi odpowiedzialno艣膰 wobecKonsumentana zasadach okre艣lonych w art. 556Kodeksu cywilnegoi kolejnych zawady(r臋kojmia).
  • 3.W przypadku umowy zKonsumentemje偶eliwada fizycznazosta艂a stwierdzona przed up艂ywem roku odmomentu wydania rzeczy, przyjmuje si臋, 偶e istnia艂a ona w chwili przej艣cia niebezpiecze艅stwa naKonsumenta.
  • 4.Konsumentje偶eli rzecz sprzedana mawad臋, mo偶e:
  • a.z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o 偶膮daniu obni偶enia ceny;
  • b.z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy;

chyba 偶eSprzedaj膮cyniezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dlaKonsumentawymieni rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad albo wad臋 usunie. Je偶eli jednak rzecz by艂a ju偶 wymieniona lub naprawiana przezSprzedaj膮cegoalboSprzedaj膮cynie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady, nie przys艂uguje mu prawo do wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady.

  • 5.Konsument, mo偶e zamiast zaproponowanego przezSprzedaj膮cegousuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad albo zamiast wymiany rzeczy 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przezKonsumentajest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przezSprzedaj膮cego, przy czym przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂byKonsumentainny spos贸b zaspokojenia.
  • 6.Konsumentnie mo偶e odst膮pi膰 odumowy, je偶eliwadajest nieistotna.
  • 7.Konsumentje偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, mo偶e r贸wnie偶:
  • a.偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad;
  • b.偶膮da膰 usuni臋cia wady.
  • 8.Sprzedaj膮cyjest obowi膮zany wymieni膰 rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad lub usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dlaKonsumenta.聽
  • 9.Sprzedaj膮cymo偶e odm贸wi膰 zado艣膰uczynienia 偶膮daniuKonsumenta, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci z umow膮 rzeczy wadliwej w spos贸b wybrany przez kupuj膮cego jest niemo偶liwe albo w por贸wnaniu z drugim mo偶liwym sposobem doprowadzenia do zgodno艣ci z umow膮 wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w.聽
  • 10.W przypadku, je偶eli rzecz wadliwa zosta艂a zamontowana,Konsumentmo偶e 偶膮da膰 odSprzedaj膮cegodemonta偶u i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na woln膮 od wad lub usuni臋ciu wady, jednak zobowi膮zany jest ponie艣膰 cz臋艣膰 zwi膮zanych z tym koszt贸w przewy偶szaj膮cych cen臋 rzeczy sprzedanej albo mo偶e 偶膮da膰 odSprzedaj膮cegozap艂aty cz臋艣ci koszt贸w demonta偶u i ponownego zamontowania, do wysoko艣ci ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowi膮zku przezSprzedaj膮cego,Konsumentjest upowa偶niony do dokonania tych czynno艣ci na koszt i niebezpiecze艅stwoSprzedaj膮cego.聽
  • 11.Konsument, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, jest obowi膮zany na kosztSprzedaj膮cegodostarczy膰 rzecz wadliw膮 naadres reklamacyjny,a je偶eli ze wzgl臋du na rodzaj rzeczy lub spos贸b jej zamontowania dostarczenie rzeczy przezKonsumentaby艂oby nadmiernie utrudnione,Konsumentobowi膮zany jest udost臋pni膰 rzeczSprzedaj膮cemuw miejscu, w kt贸rym rzecz si臋 znajduje. W razie niewykonania obowi膮zku przezSprzedaj膮cego Konsumentjest upowa偶niony do odes艂ania rzeczy na koszt i niebezpiecze艅stwoSprzedaj膮cego.聽
  • 12.Koszty wymiany lub naprawy ponosiSprzedaj膮cy, za wyj膮tkiem sytuacji opisanej w搂5pkt 10.
  • 13.Sprzedaj膮cyobowi膮zany jest przyj膮膰 odKonsumentarzecz wadliw膮 w razie wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub odst膮pienia od umowy.
  • 14.Sprzedaj膮cyw terminie czternastu dni ustosunkuje si臋 do opartych o art. 5615kodeksu cywilnego: o艣wiadczenia o 偶膮daniu obni偶enia ceny, 偶膮dania wymiany rzeczy na woln膮 od wad, 偶膮dania usuni臋cia wady.Sprzedaj膮cyw terminie trzydziestu dni (art. 7aprawa konsumenckiego) ustosunkuje si臋 do ka偶dego innego o艣wiadczeniaKonsumenta, kt贸rego nie dotyczy okre艣lony wkodeksie cywilnymtermin czternastu dni.

W przeciwnym wypadku uwa偶a si臋, 偶e uzna艂 za uzasadnione o艣wiadczenie lub 偶膮danieKonsumenta.

  • 15.Sprzedaj膮cyodpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch latod momentu wydaniarzeczyKonsumentowi, a je偶eli przedmiotem sprzeda偶y jest rzecz u偶ywana przed up艂ywem rokuod momentu wydaniarzeczyKonsumentowi.聽
  • 16.RoszczenieKonsumentao usuni臋cie wady lub wymian臋 rzeczy sprzedanej na woln膮 od wad przedawnia si臋 z up艂ywem roku, licz膮c od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcze艣niej ni偶 przed up艂ywem dw贸ch latod momentu wydaniarzeczyKonsumentowi, a je偶eli przedmiotem sprzeda偶y jest rzecz u偶ywana przed up艂ywem rokuod momentu wydaniarzeczyKonsumentowi.
  • 17.W przypadku, kiedy okre艣lony przezSprzedaj膮cegolub producenta termin przydatno艣ci rzeczy do u偶ycia ko艅czy si臋 po up艂ywie dw贸ch lat odmomentu wydania rzeczy Konsumentowi,Sprzedaj膮cyodpowiada z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed up艂ywem tego terminu.聽
  • 18.W terminach okre艣lonych w搂5 pkt15-17Konsumentmo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy albo obni偶eniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a je偶eliKonsument偶膮da艂 wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady, bieg terminu do z艂o偶enia o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy albo obni偶eniu ceny rozpoczyna si臋 z chwil膮 bezskutecznego up艂ywu terminu do wymiany rzeczy lub usuni臋cia wady.
  • 19.W razie dochodzenia przed s膮dem albo s膮dem polubownym jednego z uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi termin do wykonania innych uprawnie艅, przys艂uguj膮cychKonsumentowiz tego tytu艂u, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zako艅czenia post臋powania. Odpowiednio stosuje si臋 r贸wnie偶 do post臋powania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi, przys艂uguj膮cychKonsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez s膮d zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zako艅czenia mediacji.
  • 20.Do wykonywania uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi zawady prawnerzeczy sprzedanej stosuje si臋搂5 pkt15-16, z tym 偶e bieg terminu rozpoczyna si臋 od dnia, w kt贸rymKonsumentdowiedzia艂 si臋 o istnieniu wady, a je偶eliKonsumentdowiedzia艂 si臋 o istnieniu wady dopiero na skutek pow贸dztwa osoby trzeciej 鈥 od dnia, w kt贸rym orzeczenie wydane w sporze z osob膮 trzeci膮 sta艂o si臋 prawomocne.
  • 21.Je偶eli z powodu wady rzeczyKonsumentz艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy albo obni偶eniu ceny, mo偶e on 偶膮da膰 naprawienia szkody, kt贸r膮 poni贸s艂 przez to, 偶e zawar艂 umow臋, nie wiedz膮c o istnieniu wady, cho膰by szkoda by艂a nast臋pstwem okoliczno艣ci, za kt贸reSprzedaj膮cynie ponosi odpowiedzialno艣ci, a w szczeg贸lno艣ci mo偶e 偶膮da膰 zwrotu koszt贸w zawarcia umowy, koszt贸w odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nak艂ad贸w w takim zakresie, w jakim nie odni贸s艂 z nich korzy艣ci, a nie otrzyma艂 ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu koszt贸w procesu. Nie uchybia to przepisom o obowi膮zku naprawienia szkody na zasadach og贸lnych.
  • 22.Up艂yw 偶adnego terminu do stwierdzenia wady nie wy艂膮cza wykonania uprawnie艅 z tytu艂u r臋kojmi, je偶eliSprzedaj膮cywad臋 podst臋pnie zatai艂.
  • 23.Sprzedaj膮cyo ile jest zobowi膮zany do 艣wiadczenia lub 艣wiadczenia finansowego na rzeczKonsumentawykona je bez zb臋dnej zw艂oki, nie p贸藕niej ni偶 terminie przewidzianym w prawie.

搂6 Polityka prywatno艣ci oraz bezpiecze艅stwo danych osobowych

  • 1.Administrator Danych Osobowychodpowiada za zgodne z prawem przetwarzaniedanych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywaniadanych osobowych, a tak偶e prawaKupuj膮cegozwi膮zane z jegodanymi osobowymi.
  • 2.Administrator Danych Osobowychprzetwarzadane osoboweKupuj膮cychna podstawie zgody oraz w zwi膮zku z prawnie uzasadnionymi interesamiSprzedaj膮cego.
  • 3.Administrator Danych Osobowychzbiera i przetwarzadane osobowewy艂膮cznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowi膮zkiem.
  • 4.Wyra偶enie przezKupuj膮cegozgody na przetwarzaniedanych osobowychjest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w okre艣lonym celu mo偶e zosta膰 w ka偶dej chwili wycofana.聽
  • 5.Na potrzeby realizacjizam贸wieniaKupuj膮cegozbierane s膮 nast臋puj膮cedane osobowe:
  • a.adres pocztowy鈥 niezb臋dne do wystawieniadowodu zakupu;
  • b.miejsca wydania rzeczy鈥 niezb臋dny do zaadresowania przesy艂ki;
  • c.e-mail 鈥 niezb臋dny do komunikacji zwi膮zanej z realizacj膮 zam贸wienia;
  • d.numer telefonu 鈥 niezb臋dny w przypadku wyboru niekt贸rych rodzaj贸w聽dostawy
  • 6.Szczeg贸艂owe rozwi膮zania w zakresie ochrony danych osobowych zwi膮zanych ze z艂o偶eniemzam贸wienia, ale r贸wnie偶 korzystaniem zesklepuprzed i po z艂o偶eniuzam贸wieniazawierapolityka prywatno艣ci.

搂7 Postanowienia ko艅cowe

 1. 1.呕adne z postanowie艅 niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia prawKupuj膮cego. Nie mo偶e by膰虂 r贸wnie偶虈 w ten spos贸b interpretowane, gdy偶虈 w przypadku niezgodno艣ci jakiejkolwiek cz臋艣ci regulaminu z obowi膮zuj膮cym prawemSprzedaj膮cydeklaruje bezwzgl臋dne podporzadkowanie si臋 i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. 2.O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowaniKupuj膮cyBed膮 powiadomieni drog膮 elektroniczn膮 (na wskazany przy rejestracji lub zam贸wieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wys艂ane co najmniej na 30 dni przed wej艣ciem w z偶ycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane b臋d膮 w celu dostosowania regulaminu do obowi膮zuj膮cego stanu prawnego.
 3. 3.Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dost臋pna dlaKupuj膮cegow zak艂adce regulamin (http://yeah-bunny.pl/strona/terms). W trakcie realizacji zam贸wienia oraz w ca艂ym okresie opieki posprzeda偶owejKupuj膮cegoobowi膮zuje regulamin zaakceptowany przez niego przy sk艂adaniu zam贸wienia. Za wyj膮tkiem sytuacji, kiedyKonsumentuzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformujeSprzedaj膮cegoo wyborze aktualnego jako obowi膮zuj膮cego.聽
 4. 4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si臋台 odpowiednie obowi膮zuj膮ce przepisy prawne. Kwestie sporne, je艣liKonsumentwyrazi tak膮 wol臋, rozwi膮zuje si臋 na drodze post臋powania mediacyjnego przed Wojew贸dzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed s膮dem polubownym przy Wojew贸dzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.Konsumentmo偶e r贸wnie偶 skorzysta膰 z r贸wnowa偶nych i zgodnych z prawem metod przeds膮dowego lub pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w np. za po艣rednictwem unijnejplatformy internetowej ODRlub dokonuj膮c wyboru dowolnegopodmiotu uprawnionegospo艣r贸d znajduj膮cych si臋 w rejestrze UOKiK. Sprzedaj膮cyo艣wiadcza zamiar i wyra偶a zgod臋 na pozas膮dowe rozwi膮zanie sporu konsumenckiego.

W ostateczno艣ci spraw臋 rozstrzyga sad w艂a艣ciwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 14.3 (Stalowa Wola ,聽5 wrze艣nia聽2021 roku)


馃嚞馃嚙[ENG] below 鈴

馃嚞馃嚙TERMS OF SERVICE

-----

OVERVIEW

This website is operated by YeahBunny. Throughout the site, the terms 鈥渨e鈥, 鈥渦s鈥 and 鈥渙ur鈥 refer to YeahBunny. YeahBunny offers this website, including all information, tools and services available from this site to you, the user, conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies and notices stated here.

By visiting our site and/ or purchasing something from us, you engage in our 鈥淪ervice鈥 and agree to be bound by the following terms and conditions (鈥淭erms of Service鈥, 鈥淭erms鈥), including those additional terms and conditions and policies referenced herein and/or available by hyperlink. These Terms of Service apply to all users of the site, including without limitation users who are browsers, vendors, customers, merchants, and/ or contributors of content.

Please read these Terms of Service carefully before accessing or using our website. By accessing or using any part of the site, you agree to be bound by these Terms of Service. If you do not agree to all the terms and conditions of this agreement, then you may not access the website or use any services. If these Terms of Service are considered an offer, acceptance is expressly limited to these Terms of Service.

Any new features or tools which are added to the current store shall also be subject to the Terms of Service. You can review the most current version of the Terms of Service at any time on this page. We reserve the right to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and/or changes to our website. It is your responsibility to check this page periodically for changes. Your continued use of or access to the website following the posting of any changes constitutes acceptance of those changes.

Our store is hosted on Shopify Inc. They provide us with the online e-commerce platform that allows us to sell our products and services to you.

SECTION 1 - ONLINE STORE TERMS

By agreeing to these Terms of Service, you represent that you are at least the age of majority in your state or province of residence, or that you are the age of majority in your state or province of residence and you have given us your consent to allow any of your minor dependents to use this site.
You may not use our products for any illegal or unauthorized purpose nor may you, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).
You must not transmit any worms or viruses or any code of a destructive nature.
A breach or violation of any of the Terms will result in an immediate termination of your Services.

SECTION 2 - GENERAL CONDITIONS

We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time.
You understand that your content (not including credit card information), may be transferred unencrypted and involve (a) transmissions over various networks; and (b) changes to conform and adapt to technical requirements of connecting networks or devices. Credit card information is always encrypted during transfer over networks.
You agree not to reproduce, duplicate, copy, sell, resell or exploit any portion of the Service, use of the Service, or access to the Service or any contact on the website through which the service is provided, without express written permission by us.
The headings used in this agreement are included for convenience only and will not limit or otherwise affect these Terms.

SECTION 3 - ACCURACY, COMPLETENESS AND TIMELINESS OF INFORMATION

We are not responsible if information made available on this site is not accurate, complete or current. The material on this site is provided for general information only and should not be relied upon or used as the sole basis for making decisions without consulting primary, more accurate, more complete or more timely sources of information. Any reliance on the material on this site is at your own risk.
This site may contain certain historical information. Historical information, necessarily, is not current and is provided for your reference only. We reserve the right to modify the contents of this site at any time, but we have no obligation to update any information on our site. You agree that it is your responsibility to monitor changes to our site.

SECTION 4 - MODIFICATIONS TO THE SERVICE AND PRICES

Prices for our products are subject to change without notice.
We reserve the right at any time to modify or discontinue the Service (or any part or content thereof) without notice at any time.
We shall not be liable to you or to any third-party for any modification, price change, suspension or discontinuance of the Service.

SECTION 5 - PRODUCTS OR SERVICES (if applicable)

Certain products or services may be available exclusively online through the website. These products or services may have limited quantities and are subject to return or exchange only according to our Return Policy.
We have made every effort to display as accurately as possible the colors and images of our products that appear at the store. We cannot guarantee that your computer monitor's display of any color will be accurate.
We reserve the right, but are not obligated, to limit the sales of our products or Services to any person, geographic region or jurisdiction. We may exercise this right on a case-by-case basis. We reserve the right to limit the quantities of any products or services that we offer. All descriptions of products or product pricing are subject to change at anytime without notice, at the sole discretion of us. We reserve the right to discontinue any product at any time. Any offer for any product or service made on this site is void where prohibited.
We do not warrant that the quality of any products, services, information, or other material purchased or obtained by you will meet your expectations, or that any errors in the Service will be corrected.

SECTION 6 - ACCURACY OF BILLING AND ACCOUNT INFORMATION

We reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e-mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made. We reserve the right to limit or prohibit orders that, in our sole judgment, appear to be placed by dealers, resellers or distributors.

You agree to provide current, complete and accurate purchase and account information for all purchases made at our store. You agree to promptly update your account and other information, including your email address and credit card numbers and expiration dates, so that we can complete your transactions and contact you as needed.

For more detail, please review our Returns Policy.

SECTION 7 - OPTIONAL TOOLS

We may provide you with access to third-party tools over which we neither monitor nor have any control nor input.
You acknowledge and agree that we provide access to such tools 鈥漚s is鈥 and 鈥渁s available鈥 without any warranties, representations or conditions of any kind and without any endorsement. We shall have no liability whatsoever arising from or relating to your use of optional third-party tools.
Any use by you of optional tools offered through the site is entirely at your own risk and discretion and you should ensure that you are familiar with and approve of the terms on which tools are provided by the relevant third-party provider(s).
We may also, in the future, offer new services and/or features through the website (including, the release of new tools and resources). Such new features and/or services shall also be subject to these Terms of Service.

SECTION 8 - THIRD-PARTY LINKS

Certain content, products and services available via our Service may include materials from third-parties.
Third-party links on this site may direct you to third-party websites that are not affiliated with us. We are not responsible for examining or evaluating the content or accuracy and we do not warrant and will not have any liability or responsibility for any third-party materials or websites, or for any other materials, products, or services of third-parties.
We are not liable for any harm or damages related to the purchase or use of goods, services, resources, content, or any other transactions made in connection with any third-party websites. Please review carefully the third-party's policies and practices and make sure you understand them before you engage in any transaction. Complaints, claims, concerns, or questions regarding third-party products should be directed to the third-party.

SECTION 9 - USER COMMENTS, FEEDBACK AND OTHER SUBMISSIONS

If, at our request, you send certain specific submissions (for example contest entries) or without a request from us you send creative ideas, suggestions, proposals, plans, or other materials, whether online, by email, by postal mail, or otherwise (collectively, 'comments'), you agree that we may, at any time, without restriction, edit, copy, publish, distribute, translate and otherwise use in any medium any comments that you forward to us. We are and shall be under no obligation (1) to maintain any comments in confidence; (2) to pay compensation for any comments; or (3) to respond to any comments.
We may, but have no obligation to, monitor, edit or remove content that we determine in our sole discretion are unlawful, offensive, threatening, libelous, defamatory, pornographic, obscene or otherwise objectionable or violates any party鈥檚 intellectual property or these Terms of Service.
You agree that your comments will not violate any right of any third-party, including copyright, trademark, privacy, personality or other personal or proprietary right. You further agree that your comments will not contain libelous or otherwise unlawful, abusive or obscene material, or contain any computer virus or other malware that could in any way affect the operation of the Service or any related website. You may not use a false e-mail address, pretend to be someone other than yourself, or otherwise mislead us or third-parties as to the origin of any comments. You are solely responsible for any comments you make and their accuracy. We take no responsibility and assume no liability for any comments posted by you or any third-party.

SECTION 10 - PERSONAL INFORMATION

Your submission of personal information through the store is governed by our Privacy Policy. To view our Privacy Policy.

SECTION 11 - ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS

Occasionally there may be information on our site or in the Service that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to product descriptions, pricing, promotions, offers, product shipping charges, transit times and availability. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information in the Service or on any related website is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order).
We undertake no obligation to update, amend or clarify information in the Service or on any related website, including without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied in the Service or on any related website, should be taken to indicate that all information in the Service or on any related website has been modified or updated.

SECTION 12 - PROHIBITED USES

In addition to other prohibitions as set forth in the Terms of Service, you are prohibited from using the site or its content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Service or of any related website, other websites, or the Internet; (h) to collect or track the personal information of others; (i) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) for any obscene or immoral purpose; or (k) to interfere with or circumvent the security features of the Service or any related website, other websites, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Service or any related website for violating any of the prohibited uses.

SECTION 13 - DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY

We do not guarantee, represent or warrant that your use of our service will be uninterrupted, timely, secure or error-free.
We do not warrant that the results that may be obtained from the use of the service will be accurate or reliable.
You agree that from time to time we may remove the service for indefinite periods of time or cancel the service at any time, without notice to you.
You expressly agree that your use of, or inability to use, the service is at your sole risk. The service and all products and services delivered to you through the service are (except as expressly stated by us) provided 'as is' and 'as available' for your use, without any representation, warranties or conditions of any kind, either express or implied, including all implied warranties or conditions of merchantability, merchantable quality, fitness for a particular purpose, durability, title, and non-infringement.
In no case shall YeahBunny, our directors, officers, employees, affiliates, agents, contractors, interns, suppliers, service providers or licensors be liable for any injury, loss, claim, or any direct, indirect, incidental, punitive, special, or consequential damages of any kind, including, without limitation lost profits, lost revenue, lost savings, loss of data, replacement costs, or any similar damages, whether based in contract, tort (including negligence), strict liability or otherwise, arising from your use of any of the service or any products procured using the service, or for any other claim related in any way to your use of the service or any product, including, but not limited to, any errors or omissions in any content, or any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the service or any content (or product) posted, transmitted, or otherwise made available via the service, even if advised of their possibility. Because some states or jurisdictions do not allow the exclusion or the limitation of liability for consequential or incidental damages, in such states or jurisdictions, our liability shall be limited to the maximum extent permitted by law.

SECTION 14 - INDEMNIFICATION

You agree to indemnify, defend and hold harmless YeahBunny and our parent, subsidiaries, affiliates, partners, officers, directors, agents, contractors, licensors, service providers, subcontractors, suppliers, interns and employees, harmless from any claim or demand, including reasonable attorneys鈥 fees, made by any third-party due to or arising out of your breach of these Terms of Service or the documents they incorporate by reference, or your violation of any law or the rights of a third-party.

SECTION 15 - SEVERABILITY

In the event that any provision of these Terms of Service is determined to be unlawful, void or unenforceable, such provision shall nonetheless be enforceable to the fullest extent permitted by applicable law, and the unenforceable portion shall be deemed to be severed from these Terms of Service, such determination shall not affect the validity and enforceability of any other remaining provisions.

SECTION 16 - TERMINATION

The obligations and liabilities of the parties incurred prior to the termination date shall survive the termination of this agreement for all purposes.
These Terms of Service are effective unless and until terminated by either you or us. You may terminate these Terms of Service at any time by notifying us that you no longer wish to use our Services, or when you cease using our site.
If in our sole judgment you fail, or we suspect that you have failed, to comply with any term or provision of these Terms of Service, we also may terminate this agreement at any time without notice and you will remain liable for all amounts due up to and including the date of termination; and/or accordingly may deny you access to our Services (or any part thereof).

SECTION 17 - ENTIRE AGREEMENT

The failure of us to exercise or enforce any right or provision of these Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision.
These Terms of Service and any policies or operating rules posted by us on this site or in respect to The Service constitutes the entire agreement and understanding between you and us and govern your use of the Service, superseding any prior or contemporaneous agreements, communications and proposals, whether oral or written, between you and us (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Service).
Any ambiguities in the interpretation of these Terms of Service shall not be construed against the drafting party.

SECTION 18 - GOVERNING LAW

These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws

SECTION 19 - CHANGES TO TERMS OF SERVICE

You can review the most current version of the Terms of Service at any time at this page.
We reserve the right, at our sole discretion, to update, change or replace any part of these Terms of Service by posting updates and changes to our website. It is your responsibility to check our website periodically for changes. Your continued use of or access to our website or the Service following the posting of any changes to these Terms of Service constitutes acceptance of those changes.

SECTION 20 - CONTACT INFORMATION

Questions about the Terms of Service should be sent to us at contact@yeah-bunny.com.

--------------------------------------